مجموعه شعر لال بمیرم اگر کور نگاهت کنم


پخش ققنوس با کتابفروشی های معتبر سراسر کشور قرارد داد دارد، می توانید با مراجعه به کتابفروشی ها و دادن مشخصات کتاب از آن ها بخواهید تا کتاب را از طریق پخش ققنوس سفارش دهند
یا از طریق سایت پخش ققنوس و یا تماس با پخش ققنوس به صورت پستی کتاب را دریافت کنید
شماره تماس پخش ققنوس 02166413722
سایت www.qoqnoosp.com/