...

آنقدر خواب آغوشت را دیده ام

که شب ها به آمدنت فکر می کنم

تو خیال کن تمام شب را

کنار من بودی!

می خواهم توی صورت هر دختری

که نگاهم می کند گریه کنم

اما هنوز

زن های زیادی به دنیا می آیند

که در عکس های قدیمی

با من خوشبخت می شوند!