...

برای مریم بالنگی و صفورای شعرهایش:
امروز تمام مریم های دنیا

به تو حسادت می کنند

چقدر عذاب می کشم

که عاقبت

مردهای دنیای تو

گریه ی من را دربیاورند

به صفورا بگو

دستش را

از روی چشم هایم بردارد

من برایت دعا کرده بودم

که بگویی دوستت دارم!